Regulamin zakupów w sklepie kuamka.com.pl

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy kuamka.com.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://kuamka.com.pl zwanego dalej Serwisem.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Kuamka Ewelina Pabisiak z siedzibą w Redzie 84-240, ul. Trzcinowa 2/4, NIP:588-21-00-107, kontakt: sklep@kuamka.com.pl, nr tel.: 508590680 zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu oraz w Rozdziale 8 Regulaminu.
6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
7. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego kuamka.com.pl, w tym przeglądania KART PRODUKTÓW oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
8.1 komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką;
8.2 internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
8.3 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział 2 Słowniczek Regulaminu

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.
2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
5. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność treści cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
6. KARTA PRODUKTU – strona www zawierająca opis TOWARU;
7. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
8. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
10. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
11. PRZEDSIĘBIORCA –  osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
13. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego.
14. SERWIS –  serwis Internetowy pod adresem, którego działa Sklep Internetowy.
15. SKLEP INTERNETOWY – sklep działający pod adresem www.kuamka.com.pl
16. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Sklepu Internetowego, o którym mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
17. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
18. TOWAR NA ZAMÓWIENIE – jest to Towar wyprodukowany na życzenie Klienta i odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Wykonany jest zgodnie z przekazaną przez Klienta specyfikacją inną niż w przypadku Towaru Spersonalizowanego.
19. TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – oznacza towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
20. TOWAR SPERSONALIZOWANY – część Towarów dostępnych na stronie sklepu jest produkowana każdorazowo po dokonaniu zakupu przez klienta. Klient składając zamówienie określa specyfikację produktu, według udostępnionego przez Sprzedawcę formularza zamówienia.
21. TREŚCI CYFROWE –  oznacza znajdujące się w ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e -Booki, nagrania audio itp. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego wskazanego w Karcie Produktu danej Treści Cyfrowej.
22. TRWAŁOŚĆ – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
23. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenia przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
24. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
25. USŁUGA CYFROWA – usługa pozwalająca na:
25.1 wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
25.2 wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
25.3 inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
26. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez USŁUGODAWCĘ.
27. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, z wyłączeniem pkt 2 w Rozdziale 3.

Rozdział 3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt 2.
2. Odstępstwem od postanowień pkt 1, stanowi złożenie zamówienia na PRODUKT NA ZAMÓWIENIE. W takiej sytuacji zawarcie umowy na odległość zachodzi w chwili potwierdzenia pisemnego przez klienta warunków umowy sprzedaży, przesłanych przez Sprzedawcę.
3. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia. Wyjątek stanowią produkty na zamówienie, których cena i koszt dostawy jest każdorazowo przedstawiana przez Sprzedawcę, w odpowiedzi na nadesłaną przez Klienta specyfikację produktu.
4. Potwierdzenie, o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
4.1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu;
4.2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności;
4.3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
4.4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w przypadku braku zgodności z umową (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu);
4.5 potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, oraz treść oświadczenia, że Konsument przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
4.6 otrzymanie zgody na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za którą Konsument jest zobowiązany oraz treść oświadczenia, że Konsument przyjął do wiadomości informację o utracie prawa  do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
5.1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
5.2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3

Rozdział 4 Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy: mBank: 54 1140 2004 0000 3602 7603 2482, tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
1.2. Płatność elektroniczna – płatność za pomocą systemu płatności Przelewy24, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Kompletowanie produktów rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę. Niedokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmują się Przelewy24 – PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności.
1.3. Płatność za pobraniem (nie dotyczy treści cyfrowych) – płatność dokonywana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w chwili odbioru zamówionych Produktów przez Klienta. Kompletowanie produktów rozpoczyna się w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki produktów za pobraniem, w przypadku, gdy:
1.3.1. Kwota pobrania w przypadku wysyłki Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, jest wyższa niż 5000,00 zł
1.3.2. Klient nie odebrał poprzednio nadanej przesyłki, a próby wyjaśnienia sytuacji przez Sprzedawcę, nie przyniosły rezultatu, z powodu braku kontaktu z Klientem (brak odpowiedzi, nieprawdziwy adres email lub numer telefonu).
2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatnej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
4.1. Przesyłka Kurierska
4.2. Paczkomaty InPost
4.3. odbiór osobisty – po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i miejsca odbioru
4.4. poczta elektroniczna – w przypadku zakupu treści cyfrowych
5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
6. Termin dostawy treści cyfrowych jest natychmiastowy, licząc od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę, o ile klient wyraził zgodę na dostarczenie produktu przed upływem 14 dni i tym samym zrezygnował z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
7. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru.
8. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych, z wyjątkiem TOWARÓW NA ZAMÓWIENIE, którego czas dostawy może być dłuższy, zgodnie z przekazanymi przez Sprzedawcę warunkami umowy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.
9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11. W przypadku klientów będących konsumentem, ciężar odpowiedzialności za przesyłkę jest po stronie Sprzedawcy, aż do chwili wydania jej Konsumentowi.
12. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w sytuacji, gdy nie odbierze Produktu, ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego szkody, w tym:
12.1. kosztu nadania przesyłki, jeśli wcześniej Klient jej nie opłacić,
12.2. kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
12.3. kosztu związanego z obniżeniem wartości Produktu, w sytuacji, gdy za Zgodą Sprzedawcy, strony odstąpią od zawartej umowy,
12.4. kosztu magazynowania produktu, liczonego od chwili odbioru Produktu przez Sprzedawcę, do chwili jego ponownego wydania Klientowi,
12.5. kosztu Produktu lub obniżenia jego wartości w przypadku, gdy był on wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta – Produkt na Zamówienie.
13. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w sytuacji, gdy nie odbierze Produktu, ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za powstałe szkody w postaci:
13.1. kosztu zwrotu Produktu do Sprzedawcy,
13.2. kosztu Produktu lub obniżenia jego wartości w przypadku, gdy był on wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta – Produkt na Zamówienie.
14. W przypadku zaistnienie sytuacji opisanych w Art 12 i 13 Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania umowy i pokrycia poniesionych przez niego Szkód. Wezwanie takie powinno być na piśmie i wysłane na adres email podany przez Klienta w chwili zawarcia Umowy lub rejestracji Konta użytkownika lub na adres poczty tradycyjnej. W obu wypadkach w przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie wskazanym w piśmie, Sprzedawca może odstąpić od umowy Sprzedaży, co nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności, o której była mowa w Art. 12 i 13 niniejszego Rozdziału.

Rozdział 5 Prawo do odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może z pominięciem produktów opisanych w pkt 2 poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta lub wskazanych przez niego osób. W przypadku dostawy wielu Towarów bieg rozpoczyna się z chwilą dostarczenia ostatniego towaru. dla pozostałych umów bieg rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz. 827 z zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
2.1 w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – oznaczona w Sklepie Internetowym jako „Produkt na zamówienie”;
2.2 dostarczenia treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli dostarczenie treści odbyło się za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, oraz otrzymał potwierdzenie na TRWAŁYM NOŚNIKU;
2.3 o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, oraz otrzymał potwierdzenie na TRWAŁYM NOŚNIKU.
3. Jeżeli Sprzedawca za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, oraz otrzymał potwierdzenie na TRWAŁYM NOŚNIKU, wykonał częściowo usługę, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
4.1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Kuamka Ewelina Pabisiak, ul. Trzcinowa 2/4, 84-240 Reda, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kuamka.com.pl.
5. Klient może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi koszt zamówionych produktów oraz różnicę w cenie pomiędzy wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia towaru a najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem jego dostarczenia. Zwrotowi nie podlegają poniesionych przez Klienta koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wysyłając go na własny koszt na adres Kuamka Ewelina Pabisiak, ul. Trzcinowa 2/4, 84-240 Reda lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
11. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
12. Od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
12.1 są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
12.2 dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
12.3 zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
12.4 zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
13. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. od 12.1 do 12.3, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez niego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
14. Klient ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
15. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, o których mowa w ust. 12.
16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. O zaistnieniu takiego zdarzenia Sprzedawca, niezwłocznie powiadamia Klienta.

Rozdział 6 Reklamacja i brak zgodności towaru z umową

1. Niniejszy punkt określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów , Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi oraz przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży , umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
3. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient, będący Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
4. Sprzedawca odpowiada przed Klientem niebędącym Przedsiębiorcą na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności zapisami Rozdziału 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży. 5. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:
5.1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Kuamka Ewelina Pabisiak, ul. Trzcinowa 2/4, 84-240 Reda, lub
5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kuamka.com.pl
6. Zaleca się by Klient w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową.
7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
8.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
8.2 Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
8.3 brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
8.4 brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;
8.5 oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
10.1 doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
10.2 Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie;
10.3 brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
10.4 brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 8;
10.5 z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
13. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu, o którym jest mowa w punkcie poprzednim.

Rozdział 7 Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika, Czat oraz Formularz Zamówień.
2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
2.1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
2.2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
5. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”.
6. Przed złożeniem zamówienia (kliknięcia pola Kupuję i płacę) istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez okres korzystania z tej usługi przez Klienta, czyli do złożenia zamówienia lub rezygnacji ze składania zamówienia.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
11. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres sklep@kuamka.com.pl.
12. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w Rozdziale 6.

Rozdział 8 Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Kuamka Ewelina Pabisiak z siedzibą w Redzie 84-240, ul. Trzcinowa 2/4, NIP:588-21-00-107, kontakt: sklep@kuamka.com.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie Umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą powierzane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi transportowe oraz usługi księgowe.
4. Osobnym Administratorem Danych Osobowych jest bank lub operator płatności elektronicznej oraz dostawca zamówienia, w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności lub dostawy., w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności.
5. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
5.1. Okres 6 lat od dnia zakupu, w celu realizacji praw konsumenta zapisanych w Ustawie o prawach konsumenta – dane przekazane podczas składania zamówień;
5.2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
5.3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
6. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wniosek, o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Ustawy o prawach konsumenta.
10. Dane Państwa będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Rozdział 9 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
7.1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
7.2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
7.3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)